هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

IMEI NULL J700F