هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

j710f/ds problem rev