هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

nvram oale x1