هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

REMOVE PASSWORD G920T