هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

REMOVE PASSWORD J320F