هرچیزی که در این مورد نیاز دارید اینجاست

without erase data C7000